หน้าหลัก

ร้องเรียน – ร้องทุกข์ กับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

1.ร้องเรียนด้วยตนเองในวัน – เวลาราชการที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพะเยา
2.ร้องเรียนทางโทรศัพท์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา โทร 0-5444-9735 ต่อ 26788 หรือ สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567
3.ส่ง “แบบคำร้องคำร้องทุกข์/ร้องเรียน” หรือ หนังสือ หรือ จดหมาย พร้อมเอกสารหลักฐาน ผ่านตู้นายก ฯ หน้าบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด
4.ส่ง “แบบคำร้องคำร้องทุกข์/ร้องเรียน” หรือ หนังสือ หรือ จดหมาย พร้อมเอกสารหลักฐาน ทางไปรษณีย์ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา ถ.พหลโยธิน ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 วงเล็บมุมซองว่า ศูนย์ดำรงธรรม
5.ร้องเรียนผ่านเจ้าหน้าที่ของที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยาที่ออกปฏิบัติตามโครงการหน่วยบำบัด ทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ที่ออกสัญจรให้บริการประชาชน ณ อำเภอต่าง ๆ เป็นประจำทุกเดือน
6.ร้องเรียนผ่านศูนย์อำนวยความเป็นธรรมอำเภอ ณ ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ

ร้องเรียน – ร้องทุกข์ กับ สคบ. จังหวัดพะเยา


เมื่อได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการซื้อสินค้าหรือบริการ ท่านสามารถร้องเรียนได้ที่ 1.ร้องเรียนด้วยตนเองในวัน – เวลาราชการ ที่

   · คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง
     · คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประผู้บริโภคประจำเทศบาลตำบล ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลทุกแห่ง
     · ศูนย์อำนวยความเป็นธรรมอำเภอ ณ ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ
     · คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดพะเยา ณ ศูนย์รับเรืองราวร้องทุกข์และให้คำปรึกษาข้อปัญหาแก่ผู้บริโภค ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพะเยา
2.ร้องเรียนทางโทรศัพท์ของศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัดพะเยา โทร 0-5444-9735 ต่อ 26788 โทรสาร 0-5444-9588
3.ร้องเรียนทางโทรศัพท์ที่สายด่วน สคบ. 1166


หากท่านดำเนินการตามข้อ 1-3 แล้ว ยังไม่ได้รับการแก้ไข สามารถยื่นร้องทุกข์
ต่อศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ผ่านช่องทางต่างๆ ด้านล่าง นี้

– สายด่วนของรัฐบาล 1111 (บริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด ไม่เสียค่าโทร)

– เว็บไซต์ www.1111.go.th

– สายด่วน 1155 ของกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว กรณีเหตุด่วน เหตุฉุกเฉิน (Emergency)

– ตู้ ปณ.1111 ทำเนียบรัฐบาล (ไม่ต้องติดแสตมป์)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ที่นี่