จังหวัดเคลื่อนที่

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 ณ บ้านร่องหาด หมู่ 9 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา