ผู้เขียน หัวข้อ: O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  (อ่าน 1173 ครั้ง)

admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 473
  • ดูรายละเอียด
o   แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน
o   เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ¹ 20, 2022, 11:09:19 AM โดย admin »

admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 473
  • ดูรายละเอียด
อัพเดท 29 เมษายน 2565
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
จังหวัดพะเยา จัดประชาคมรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา (พ.ศ.2562-2565) ฉบับทบทวนประจำปี พ.ศ2565

นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น
(ร่าง)แผนพัฒนาจังหวัดพะเยาพ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาครัฐ (ก.บ.ภ) กำหนดให้จังหวัดดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551

โดยข้อมูลที่ได้จากการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
และภาคประชาชน จังหวัดจะรวบรวมไปปรับแผนให้มีความสมบูรณ์และนำเสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำส่งให้ สำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ,สำนักงบประมาณและกระทรวงมหาดไทย
เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาครัฐพิจารณาต่อไป

โดยข้อมูลที่นำเสนอมาจากการวิเคราะห์ และรวบรวมประเด็นปัญหาความต้องการและศักยภาพของประชาชน
ในท้องถิ่นจังหวัดพะเยาร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แผนพัฒนาจังหวัดเป็นแนวทางนำไปสู่การพัฒนา
และแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง ทั้งนี้ แผนพัฒนาจังหวัดต้องสอดคล้องเชื่อมโยง
กับนโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี,แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และThailand 4.0 เป็นต้น
รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่

จากการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด พบว่า จังหวัดพะเยา มีจุดเน้นในด้านการเกษตร
จึงกำหนดทิศทางการพัฒนาไปสู่แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย สังคมเข้มแข็งภายใต้การเป็นประชาคมอาเซียน
มุ่งเป็นแหล่งผลิตเกษตรที่เหมาะสม มีความปลอดภัย และส่งเสริมผลผลิตที่ก่อให้เกิดรายได้ที่สูงขึ้น
ภายใต้การเชื่อมโยงศักยภาพด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม
เพื่อจังหวัดพะเยามีเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยขับเคลื่อนไปได้ 6 ประเด็นการพัฒนา
ประกอบด้วย การพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ,
การพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นรู้วิถีชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์,
การพัฒนาที่ 3 พัฒนาเมืองโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ,
การพัฒนาที่ 4 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน,
การพัฒนาที่ 5 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนป
และการพัฒนาที่ 6 ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน ซึ่งการจัดประชาคม

ในวันนี้ถือว่าเป็นการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนได้มองเห็นปัญหาความต้องการของจังหวัดพะเยาที่ครอบคลุมทุกด้าน
เพื่อที่จะเป็นข้อมูลนำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดที่ตอบสนองต่อประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ลิงค์กระดานสนทนาจังหวัดพะเยา :  http://mooyopapee.com/nboard/viewtopic.php?f=31&t=41819&p=47979#p47979

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

การประชุมการตรวจติดตามสอดส่องโครงการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพะเยา
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565  เวลา 09.30 – 16.00 น.
ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
   
รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพะเยา (นายหัสนัย  แก้วกุล) และคณะลงพื้นที่ติดตามสอดส่องโครงการ/กิจกรรม
ในปีงบประมาณที่ผ่านมาเพิ่มเติม ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 ระหว่างเวลา 09.30 – 16.00 น.
ณ พื้นที่อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จำนวน 4 โครงการ
เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ตรวจสอบ ในการดำเนินการกิจกรรมต่างๆของภาครัฐ

ลิงค์กระดานสนทนาจังหวัดพะเยา :  http://mooyopapee.com/nboard/viewtopic.php?f=94&t=41820&p=47980#p47980
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ¹ 29, 2022, 11:00:21 AM โดย admin »

admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 473
  • ดูรายละเอียด
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา

หน้าเว็บ  https://pyo.onab.go.th/th/content/category/detail/id/6/cid/112/iid/5405
ไฟล์   https://pyo.onab.go.th/th/file/get/file/20220418ef1c426a8cf97a6ee242c451d30a7714114809.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ¹ 28, 2022, 10:11:02 AM โดย admin »

admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 473
  • ดูรายละเอียด
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา

https://phayao.industry.go.th/th/news-industry/257966

admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 473
  • ดูรายละเอียด
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา

https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/8480/view.php?_did=19148

admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 473
  • ดูรายละเอียด
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

http://www.phayaolocal.go.th/view_detail.php?boxID=5465&id=241563

admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 473
  • ดูรายละเอียด
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา

https://phayao.mots.go.th/news_view.php?nid=471