ผู้เขียน หัวข้อ: O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ฯ และ O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  (อ่าน 1657 ครั้ง)

admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 473
  • ดูรายละเอียด
o   แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o   เป็นการดำเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการเอง
o   เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: Ҥ 24, 2022, 10:31:32 AM โดย admin »

admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 473
  • ดูรายละเอียด
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

อัพเดท วันที่ 21 เมษายน 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

ลิงค์กระดานสนทนาจังหวัดพะเยา : http://mooyopapee.com/nboard/viewtopic.php?f=29&t=41782

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
วันที่ศุกร์ ที่ 18 มี.ค. พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น.
จิตอาสา พัฒนา พะเยา สะอาด น่าอยู่ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
จิตอาสา 904 ร่วมกับจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "พะเยา สะอาด น่าอยู่" "วันท้องถิ่นไทย"
พัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

https://web.facebook.com/royaljitarsaschool/photos/a.118916116517772/541121610963885/

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 
นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2565
ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา 
ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินโครงการ STRONG –จิตพอเพียงต้านทุจริต กิจกรรมการจับตามองและแจ้งเบาะแส
ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพะเยา ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ชมรม STRONG –จิตพอเพียงต้านทุจริต
โดยสำรวจและเลือกพื้นที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตการกระทำผิดกฎหมายการขัดกันของผลประโยชน์หรือความเดือนร้อนของประชาชน
ที่อาจเกิดจากการปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน 5 ครั้ง 7 อำเภอ
โครงการลงพื้นที่ติดตามป้องกันการทุจริตในการบริหารจัดการงบประมาณโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
เพื่อให้เกิดการบังคับใช้มาตรการอย่างจริงจัง เข้มงวด รับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การเสนอผลการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาคส่วนต่างๆ
โดยให้ประชาชนในพื้นที่ได้สอบถามถึงการใช้ประโยชน์ของโครงการ
     ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ช.ช.จังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม จากนั้นได้มีการพิจารณาแนวทาง
และมาตรการยกระดับผลคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ซึ่งจังหวัดพะเยาได้รับการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ ดังนั้น ประธานในที่ประชุมจึงเสนอให้แต่งตั้งคณะทำงานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
เพื่อยกระดับการดำเนินให้ได้ระดับผลคะแนนตามเกณฑ์ต่อไป

https://www.facebook.com/photo/?fbid=284992760474908&set=pcb.284993117141539

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565
นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตามนโยบายของรัฐบาล และพันธกิจ “จังหวัดพะเยาใสสะอาด” มาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
และเกิดการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
และเสริมสร้างค่านิยมประหยัดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และได้มีประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดพะเยาใสสะอาด 2565”
และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
และเพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยม
ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
จังหวัดพะเยา จึงได้มีประกาศจังหวัด  เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา “สุจริต โปร่งใส จังหวัดพะเยาใสสะอาด 2565”
โดยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับได้ยึดถือและปฏิบัติตาม

https://region3.prd.go.th/region3_ci/prphayao/news/46173

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. 
จังหวัดพะเยาร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพะเยา กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย)
ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”
นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า จังหวัดพะเยาร่วมกับ สำนักป.ป.ช.ประจำจังหวัดพะเยา
กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) พร้อมกับส่วนกลางและจังหวัดต่างๆ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 8.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมภูกามยาวชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”
เพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการป้องกันปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วน
โดยใช้กลไกประสานความร่วมมือกับภาครัฐทั้งฝ่ายประจำและฝ่ายการเมือง ภาครัฐวิสาหกิจ เอกชน ภาคประชาสังคม
ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงขึ้น
และเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และปลุกกระแสสังคมไม่มนต่อการทุจริต
โดยในวันดังกล่าว จะมีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2565
ร่วมกับสำนักป.ป.ช.ประจำจังหวัดพะเยา เพื่อรับชมคำกล่าวเปิดงานและการประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)
ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านFackbook Live ของสำนักงาน ป.ป.ช.

https://web.facebook.com/photo/?fbid=3066159990263097&set=pcb.3066156326930130

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

Link >> http://phayao.go.th/ita/index.php?topic=40.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: Ҥ 24, 2022, 01:01:52 PM โดย admin »

admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 473
  • ดูรายละเอียด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

https://www.pyomoph.go.th/backoffice/files/41390.pdf

admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 473
  • ดูรายละเอียด
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา

https://phayao.mots.go.th/news_view.php?nid=475

admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 473
  • ดูรายละเอียด

admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 473
  • ดูรายละเอียด
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
« ตอบ #5 เมื่อ: Ҥ 24, 2022, 10:32:51 AM »
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
Link >> http://phayao.go.th/ita/index.php?topic=40.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: Ҥ 24, 2022, 10:35:27 AM โดย admin »