ITA จังหวัดพะเยา

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

[1] ข้อมูลพื้นฐาน

[2] การประชาสัมพันธ์

[3] การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

[4] การดำเนินงาน

[5] การปฏิบัติงาน

[6] การให้บริการ

[7] แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

[8] การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

[9] การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

[-] การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

[-] การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

[-] เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

[-] การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

[-] การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

[-] แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

[-] มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ตัวเลือกเพิ่มเติม

เข้าสู่ระบบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม