ITA จังหวัดพะเยา

ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2562

[1] ข้อมูลพื้นฐาน

[2] ข่าวประชาสัมพันธ์

[3] การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

[4] แผนดำเนินงาน

[5] การปฏิบัติงาน

[6] การให้บริการ

[7] แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

[8] การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

[9] การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

[-] การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

[-] การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

[-] เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

[-] การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

[-] การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

[-] แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

[-] มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

ตัวเลือกเพิ่มเติม

เข้าสู่ระบบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม