ผู้บริหารระดับสูงจังหวัดพะเยา

 

 

ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดพะเยา
ที่อยู่ : จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ : 0-5444-9555

นายวุฒิชัย เสาวโกมุท
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

ที่อยู่ : บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ : 0-5444-9519นาย ชุติเดช มีจันทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

ที่อยู่ : บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
ถนนฟากน้ำ ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ : 0-5444-9590

 

รายนามผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตั้งแต่
ถึง
1  
นายสัญญา ปาลวัฒน์วิไชย 28 สิงหาคม 2520 30 กันยายน 2524
2  
นายอรุณ รุจิกัณหะ 1 ตุลาคม 2524 30 กันยายน 2526
3  
นายสุดจิตร คอวนิช 1 ตุลาคม 2526 30 กันยายน 2530
4  
นายศักดา ลาภเจริญ 1 ตุลาคม 2530 30 กันยายน 2532
5
นายทองคำ เขื่อนทา 1 ตุลาคม 2532 30 กันยายน 2533
6
นายสวัสดิ์ ส่งสัมพันธ์ 1 ตุลาคม 2533 30 กันยายน 2536
7
นายวิจารณ์ ไชยนันทน์ 5 ตุลาคม 2536 30 กันยายน 2539
8  
นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา 1 ตุลาคม 2539 30 กันยายน 2540
9
นายกำพล วรพิทยุต 20 ตุลาคม 2540 29 กุมภาพันธ์ 2543
10  
นายสันต์ ภมรบุตร 1 มีนาคม 2543 30 กันยายน 2543
11
นายพิพัฒน์ วงศาโรจน์ 1 ตุลาคม 2543 30 กันยายน 2545
12  
นายสมศักดิ์ บุญเปลื้อง 1 ตุลาคม 2545 30 กันยายน 2546
13
นายบวร รัตนประสิทธิ์ 1 ตุลาคม 2546 1 ธันวาคม 2548
14
นายวิทยา ปิณฑะแพทย์ 2 ธันวาคม 2548 30 กันยายน 2549
15
นายธนเษก อัศวานุวัตร 13 พฤศจิกายน 2549 5 พฤษภาคม 2551
16
นางสาวเรืองวรรณ บัวนุช 6 พฤษภาคม 2551 30 กันยายน 2552
17
นายเชิดศักดิ์ ชูศรี 1 ตุลาคม 2552 30 กันยายน 2553
18
นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ 1 ตุลาคม 2553 27 พฤศจิกายน 2554
19
นายไมตรี อินทุสุต 28 พฤศจิกายน 2554 7 ตุลาคม 2555
20
นายชูชาติ กีฬาแปง 8 ตุลาคม 2555 30 กันยายน 2558
21
นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ 1 ตุลาคม 2558 30 กันยายน 2559
22
นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ 1 ตุลาคม 2559 30 กันยายน 2560
23
นายประจญ ปรัชญ์สกุล 1 ตุลาคม 2560 2561
24
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร 29 มิถุนายน 2561 30 กันยายน 2562
25
นายกมล เชียงวงค์ 1 ตุลาคม 2562 ปัจจุบัน

รายนามรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตั้งแต่
ถึง
1 นายอุทัย นาคปรีชา 5 พฤศจิกายน 2522 10 ตุลาคม 2523
2 นายธวัช แผ่ความดี 11 ตุลาคม 2523 4 ตุลาคม 2524
3 นายกวี แม้นเลขา 5 ตุลาคม 2524 30 กันยายน 2526
4 ร้อยตรีสมพร กุลวานิช 1 ตุลาคม 2526 30 กันยายน 2530
5 นายสวัสดิ์ วรพงษ์ 1 ตุลาคม 2530 30 กันยายน 2533
6 นายทองใบ วงเชษฐา 1 ตุลาคม 2533 30 กันยายน 2535
7 นายประพฤติ กอร์ปไพบูลย์ 1 กันยายน 2535 24 ตุลาคม 2536
8 นายมานพ กปิดถัย 2 ตุลาคม 2535 30 กันยายน 2537
9 นายโสภณ ปภาพจน์ 25 ตุลาคม 2536 30 กันยายน 2537
10 นายนรินทร์ พานิชกิจ 1 ตุลาคม 2538 30 กันยายน 2539
11 นายพจน์ อู่ชนา 2 ตุลาคม 2539 30 กันยายน 2542
12 นายอรุณ นิ่มพูลสวัสดิ์ 1 ตุลาคม 2537 30 กันยายน 2540
13 นายผดุง ตระกูลดิษฐ์ 20 ตุลาคม 2540 3 ตุลาคม 2542
14 นายบวร รัตนประสิทธิ์ 4 ตุลาคม 2542 30 กันยายน 2544
15 นายสมพงษ์ อนุยุทธพงศ์ 4 ตุลาคม 2542 1 ตุลาคม 2543
16 นายสุกิจจา กรุณานนท์ 2 ตุลาคม 2543 30 กันยายน 2544
17 นายอดุลย์ พลประอินทร์ 1 ตุลาคม 2544 30 กันยายน 2549
18 นางสาวเรืองวรรณ บัวนุช 1 ตุลาคม 2544 13 ธันวาคม 2549
19 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต 14 ธันวาคม 2549 27 พฤศจิกายน 2551
20 นายดำรง อารีกิจ 14 ธันวาคม 2549 30 กันยายน 2552
21 นายวรชัย อุตตมชัย 28 พฤศจิกายน 2551 23 ธันวาคม 2553
22 นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ 26 ตุลาคม 2552 23 ธันวาคม 2553
23 นายกาจพล เอิบสุขสิริ

24 ธันวาคม 2553

7 ธันวาคม 2555
24 นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ 24 ธันวาคม 2553 30 กันยายน 2559
25 เรืออากาศตรีสุวิชา แก้วมณี 7 ธันวาคม 2555 30 กันยายน 2558
26 นายสรธร สันทัด 1 ตุลาคม 2558 30 กันยายน 2559
27 นายประจญ ปรัชญ์สกุล 10 ตุลาคม 2559 30 กันยายน 2560
28 นายปานทอง สระคูพันธ์ 10 ตุลาคม 2559 30 กันยายน 2560
29 นายวุฒิชัย เสาวโกมุท 1 ตุลาคม 2560 ปัจจุบัน
30 ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร 1 ตุลาคม 2560 7 ตุลาคม 2561
31 นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร 8 ตุลาคม 2561 6 ตุลาคม 2562
32 นายชุติเดช มีจันทร์ 7 ตุลาคม 2562 ปัจจุบัน